а

Локалним самоуправама у Србији неопходна је снажна подршка како би успоставиле системе подршке и развијале различите услуге доступне грађанима с инвалидитетом. Закон о социјалној заштити је у систем подршке увео нове услуге, али њихово успостављење у локалној заједници наилази на препреке које би, без одлагања, требало отклонити додатним мерама и активностима органа јавне власти. Међутим, да би се обезбедила фактичка друштвена равноправност грађана са инвалидитетом неопходно је јачати механизме социјалне инклузије у образовању, приликом запошљавања иделотворног учешћа у јавном животу. Пријепоље, је пример локалне самоуправе која упркос настојањима локалних власти да допринесе унапређењу положаја особа с инвалидитетом, не може да управља овим процесом на начин који би задовољио интересе грађана припадника ове друштвене групе и њихових породица. Препрека томе јесу неусклађени и недоречени прописи, средства, али и предрасуде и однос према заштити људских права. У разговору са председником Општине и представницима удружења грађана која заступају интересе грађана с инвалидитетом у Пријепољу, заменик заштитника грађана је указао на потребе унапређења постојећег стања, али и на обавезе локалне самоуправе у вези са успостављањем систем подршке особама с инвалидитетом, обезбеђивањем приступачности јавних објеката и простора и несметане

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.