а

Процес измештања особа с менталним сметњама из психијатријских болница и установа социјалне заштите у којима бораве знатно дуже него што лечење њихових обољења уобичајено траје, одвија се споро због тога што ова лица и њихове породице немају одговарајућу заштиту и не могу да остваре потребне услоге у локалним заједницама. Радна група за „деинституционализацију“ коју је Заштитник грађана установио како би допринео заштити људских права припадника ове посебно рањиве друштвене групе закључила је на редовном састанку да је неопходно да надлежни органи јавне управе (Министарство здравља, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике и Министарство просвете) припреме, у складу са стандардима заштите особа с инвалидитетом план трансформације досадашњег система збрињавања особа с менталним сметњама и развију целовит систем подршке и развоја услуга особама с инвалидитетом.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.