а

Заменик заштитника грађана др Горан Башић говорио је учесницима обуке за праћење права особа с инвалидитетом и указао на значај знања и вештина које ће стећи јер пуна друштвена укљученост и остваривање права особа с инвалидитетом зависе и од начина на који ће невладине организације указивати на квалитет остваривања признатих права. Центар за оријентацију друштва који организује обуку, развија методологију која би требало да допринесе успостављању одрживог механизма праћења права ОСИ признатих на основу Конвенције УН о заштити права особа с инвалидитетом.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.