а

Заменик заштитника грађана др Горан Башић, у контролним посетама које су 25. и 26 априла 2013. године обављене у Општини Пирот и Граду Врању, указао је представницима локалних самоуправа на уставом и законом утврђену обавезу сарадње државних органа са Заштитником грађана и истакао значај заједничког рада свих органа јавне власти у циљу унапређења права грађана, а нарочито унапређења положаја особа са инвалидитетом, Рома и других рањивих група грађана.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.