а

b_280_0_16777215_00_images_stories_DI.jpg

Заменик заштитника грађана др Горан Башић говорио је о проблемима деинституциоализације система збрињавања и ресоцијализаије лица смештених у психијатријске болнице и установе социјалне заштите  на међународној конференцији  коју је организовала Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом (MDRI-S) у партнерству са Повереником за заштиту равноправности и Канцеларијом УН за људска права (OHCHR), а поводом проблема у вези са поступком лишавања пословне способности и процесом деинституционализације у Србији.

Заменик омбудсмана је истакао да се, упркос значајном нормативном напретку, особе са инвалидитетом и даље суочавају са озбиљним проблемима приликом остваривања права; да је положај ове рањиве групе изузетно тежак, а да су особе са менталним тешкоћама смештене у установама социјалне заштите и психијатријским болницама у специфично сложеном положају. Иако стање у поменутим установама указује на потребу њихове хитне трансформације, заменик заштитника грађана упозорава да локалне самоуправе у Србији нису спремне за процес „измештања“, односно обезбеђивања друштвених, физичких, организационих и других услова њихове реинтеграције. Непосредним увидом у стање више од 30 градова и општина Заштитник грађана се уверио да не постоје довољно развијени системи подршке уз помоћ којих би особе са инвалидитетом оствариле пуну друштвену укљученост. На проблем недовољно развијених сервиса подршке у заједници, стању у институцијама и потреби да се о поменутим проблемима мора заузети активнији став – предузимањем конкретних радњи за унапређење положаја особа са инвалидитетом, Заштитник грађана је указао Министарству рада, запошљавања и социјалне политике и Министарству здравља, као и Народној скупштини РС у редовном годишњем извештају за 2012. годину. У будућем раду Заштитник грађана покушаће да, предлагањем „мапе пута деинституционализације у Србији“ дефинише могуће правце спровођења овог процеса и да у његово спровођење укључи шири круг актера на свим нивоима власти.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.