а

b_280_0_16777215_00_images_stories_photo0193.jpg

На међународној конференцији посвећеној праћењу права особа са инвалидитетом, коју је организовао Центар за оријентацију друштва, заменик Заштитника грађана др Горан Башић истакао је да, упркос успостављању нормативне основе за решавање проблема инвалидних лица, нису створени услови за њихово равноправно и несметано друштвено укључивање. Фактички напредак у вези са унапређењем положаја особа са инвалидитетом заостаје у односу на нормативни и због тога ресорна министарства, доносиоци одлука у локалним самоуправама, као и сви други актери у процесу инклузије особа са инвалидитетом, морају уложити максималан напор како би се доследном применом закона и других прописа створили услове за остваривање признатих права.

Заштитник грађана настоји да развије начин праћења остваривања права особа са инвалидитетом и у овом тренутку то чини поступајући по притужбама грађана, непосредним увидом у положај особа са инвалидитетом у локалним самоуправама, сарадњом са организацијама које заступају и заговарају њихова права и интересе.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.