а

1. Упитници за јединице локалне самоуправе:

2. Упитник за Националну службе за запошљавање

3. Упитник за универзитете

4. Упитник за Републички фонд за здравствено осигурање

5. Упитник за Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

6. Упитник за Електропривреду Србије

7. Упитник за јавно предузеће ПТТ саобраћаја „Србија“

8. Упитник за Министарство унутрашњих послова

9. Упитник за Министарство правде (судови и тужилаштва)

10. Упитник за Министарство правде (Управа за извршење кривичних санкција)

11. Упитник за Министарство рада, запошљавања и социјалне политике (сервиси подршке)

12. Упитник за Министарство финансија (пореска управа)

13. Упитник за Министарство здравља

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.