а

Ниска стопа запослености особа са инвалидитетом и неадекватан систем услуга и сервиса социјалне заштите и подршке и даље су озбиљни проблеми са којим се особе са инвалидитетом у Србији суочавају, упозорава заштитник грађана Зоран Пашалић поводом Међународног дана особа са инвалидитетом. Пашалић истиче и да Заштитник грађана у свом раду констатује честу примену института лишења пословне способности особа са инвалидитетом и оцењује да таква пракса није у духу међународних стандарда, којима се промовишу права особа са инвалидитетом.

Притужбе, које су Заштитнику грађана упућене у протеклих годину дана, показују да се особе са инвалидитетом у Србији суочавају и са проблемима који се односе на остваривањe права на инвалидску пензију, због чега је њихов материјални статус у највећем броју случајева незадовољавајући. У својим годишњим извештајима, Заштитник грађана указује да ни приступачност, као један од основних предуслова за пуно и равноправно учешће особа са инвалидитетом у свим областима друштвеног живота, није довољно развијена, што се, између осталог, види у неодржаваним пешачким стазама и физички често недоступним институцијама.

Како би утицао на подизање свести о важности приступачности, Заштитник грађана је, у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и Сталном конференцијом градова и општина 2016. године установио награду за јединице локалне самоуправе које су највише допринеле развоју приступачности на својој територији, која се додељује сваке године.

Иако би требало да представља окосницу читавог процеса деинституционализације, систем услуга и сервиса подршке особама са инвалидитетом и старијима и даље није адекватан и довољно развијен, закључује заштитник грађана, а својим редовним годишњим извештајима упућује препоруку надлежним органима да спроведу свеобухватну анализу стања, потреба и могућности и донесе прецизан план спровођења процеса деинституционализације у Републици Србији, а Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања да обезбеди финансијски одржив систем услуга и сервиса подршке особама са инвалидитетом.

Заштитник грађана подсећа да је неопходно да органи надлежни за вођење и ажурирање бирачких спискова и органи надлежни за спровођење избора обезбеде услове како би особе са инвалидитетом несметано остваривале изборно право и право на непосредно изјашњавање и одлучивање.

 
 

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.