а

Помоћница генералног секретара Наташа Јовић са сарадницима одржала је састанак са члановима и чланицама Савета Заштитника грађана за права особа са инвалидитетом, Горданом Рајков, Иванком Јовановић, Миодрагом Почучем и Виданом Данковићем, из организација: Национална организација особа са инвалидитетом Србије (НООИС), Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Србије и Удружења за ревизију приступачности.

Помоћница генералног секретара упознала је чланове Савета са текућим активностима у области остваривања и заштите права особа са инвалидитетом, посебно у вези са поступцима Заштитника грађана у односу на питање коришћења факсимила у правном промету од стране особа са инвалидитетом и унапређења информисања особа са инвалидитетом и старијих приликом остваривања права из области социјалне заштите и пензијског и инвалидског осигурања. Јовић је указала и да Заштитник грађана актуелно предузима активности у вези са питањем приступачности стамбених зграда особама са инвалидитетом, као и да ће почетком 2020. године, у сарадњи са Тимом  за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и Сталном конференцијом градова и општина, четврти пут заредом расписати Јавни позив јединицама локалне самоуправе за доделу награда за допринос развоју приступачности на својој територији.

Чланови и чланице Савета указали су да је запошљавање особа са инвалидитетом један од кључних проблема у остваривању њихових права, не само са аспекта броја запослених већ и структуре запослених особа са инвалидитетом и прилагођавања радних места. Они су указали и на потребу да се испита начин расподеле средстава из посебног буџетског фонда у који се сливају средства која уплаћују послодавци који, супротно законским одредбама, не запошљавају особе са инвалидитетом. Помоћница Генералног секретара је указала да ће Заштитник грађана током 2020. године прикупљати и анализирати податке, ради процене ефикасности и делотворности примене Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, са циљем да утврди у којој мери је обезбедио запошљавање и повећање запошљивости особа са инвалидитетом, који су његови недостаци и да ли је потребно унапређење правног оквира у остваривању права особа са инвалидитетом на рад и пуну социјалну инклузију, у складу са Конвенцијом о правима особа са инвалидитетом.

На седници је било речи о неопходности да се унапреди приступачност бирачких места и бирачког материјала особама са инвалидитетом ради пуног и несметаног остваривања изборних права, на шта је Заштитник грађана указао још 2012. године. Савет је дискутовао и о модалитетима примене члана 33. Конвенције о правима особа са инвалидитетом који уређује питање механизама независног праћења примене овог међународног уговора у држави уговорници. Република Србија потврдила је ову Конвенцију 2009. године, чиме се обавезала на њену пуну примену

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.