а

Oдржан састанак заменика Заштитника грађана за особе са инвалидитетом и помоћника Министра за рад и социјалну заштиту Владимира Пешића у циљу унапређења сарадње, остваривања и заштите права особа са инвалидитетом.

Заменик заштитника грађана за права особа са инвалидитетом и старијих проф др Горан Башић је указао на могуће правце заједничког деловања са сектором за узаштиту преава особа с аинвалидитетом Мнистарства рада и социјалне политике, нарочито на плану развијања механизама за праћење и спровођење Стартегије за унапређење положаја са инвалидитетом Републике Србије и Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.