а

Дипломирана психолошкиња, ангажована је на пољу заштите права особа са инвалидитетом од 2003. године.  Директорка је регионалне канцеларије Disability Rights International и оснивачица и извршна директорка Иницијативе за права особа са мeнталним инвалидитетом. Посвећена је заштити и промоцији права особа са интелектуалним и менталним тешкоћама, посебно оних које се налазе у затвореним институцијама социјалне заштите и менталног здравља. Коауторка је низа публикација о положају особа са инвалидитетом.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.