а

Одржан је састанак са представницима Центра за право и политике особа са инвалидитетом у Ирској, представницима МДРИ-С - а, Повереника за заштиту равноправности и представник заинтересованих НВО и удружења грађана.

На састанку је указана неопходност на прављење разлике између интелектуалне и пословне способности која представља правни термин као и њихове импликације на живот појединца.

Елинор Флин у Ана Арстејн Керстајн представнице из центра за право и политике особа са инвалидитетом у Ирској, су нагласиле да је држава дужна да особама са инвалидитетом обезбеди услове за укидање права на пословну способност. У Ирској се закон који се бави пословном способношћу датира из 19. века који се због застарелости и компликованости, као и неадекватног концепта "душевно поремећеног лица" ретко налази примену, тако да се планира измена система. Закон о менталном здрављу из 2001. се подједнако примењује на добровољне и недобровољне пацијенте, и овај Закон предвиђа услове и процедуру за боравак особа у институцијама затвореног типа ради лечења. "Добровољни пацијенти" могу бити задржавани у другим установама, осим медицинским, док се недобровољни пацијенти задржавају и у свим установама намењеним лишавању слободе.

Извештајем о рањивим одралим особама у праву, комисије за реформу правног система 2006. је започе процес реформе. Овај извештај предлаже да се постојећи концепт "душевно заосталог лица" замени са функционалним тестом којим се утврђује способност лица да доноси одлуке, те да се исклјучиво са медицинског модела инвалидитета прелази на друштвени модел инвалидитета, где биолошке дисфункције не представљају изричит разлог за одузимање пословне способности.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.