а

Измештање особа с инвалидитетом из установа психијатријске и социјалне заштите је процес који треба спровести у најбољем интересу лица која се из њих измештају, уз пуно поштовање људских права и водећи рачуна о томе да се уз подршку локалне заједнице обезбеди њихова друштвена укљученост. Упркос почетним отпорима овом процесу, његово спровођење најављују ресорна министарства - Министарство рада, запошљавања и социјалне политике и Министарство здравља. Заштитник грађана подржава и прати активности ових органа јавне управе очекујући од њих да осмисле и уреде ефикасан и функционалан начин пружања социјалне подршке и задовољавања потреба особа с инвалидитетом у локалној и породичној заједници. Настојећи да подржи овај процес, допринесе унапређењу рада надлежних органа јавне управе и успостави одржив механизам праћења измештања особа с инвалидитетом из поменутих установа и њихове инклузије у локалној заједници Заштитник грађана је установио Радну групу чији чланови ће му помоћи да проблем „деинституционализације“ сагледа како са становишта различитих стручних мишљења, тако и уважавајући принцип потреба корисника услуга.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.