а

Министарство здравља организује у петак 30. новембра јавну расправу о нацртима закона од којих се очекује да допринесу развоју заштите и остваривања права на здравствену заштиту, али и да ефикасно обезбеди поштовање људских права пацијената и да омогуће лечење раањивих група, попут особа с менталним тешкоћама, у складу с њиховим најбољим интересима у најмање рестриктивном окружењу. (линк: http://www.zdravlje.gov.rs)

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.