а

Заменик заштитника грађана др Горан Башић говорио је учесницима обуке за праћење права особа с инвалидитетом и указао на значај знања и вештина које ће стећи јер пуна друштвена укљученост и остваривање права особа с инвалидитетом зависе и од начина на који ће невладине организације указивати на квалитет остваривања признатих права. Центар за оријентацију друштва који организује обуку, развија методологију која би требало да допринесе успостављању одрживог механизма праћења права ОСИ признатих на основу Конвенције УН о заштити права особа с инвалидитетом.

Разговору о остваривању права особа са инвалидитетом у локалним самоуправама, који је Заштитник грађана организовао у сарадњи са Скупштином АП Војводина, присуствовао је само градоначелник Сомбора. О проблемима који прате процес „деинституционализације“ великих стационарних установа психијатријске и социјалне заштите и јачање система подршке грађанима с инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама.

Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова Народне скупштине, данашњу седницу посветио је унапређењу положаја особа са инвалидитетом, са посебним освртом на лица са менталним тешкоћама која су смештена у психијатријским болницама и установама социјалне заштите. Заштитник грађана, Саша Јанковића је истакао да у процесу трансформације здравствених установа и установа социјалне заштите, ресорна министарства морају да употребе све расположиве ресурсе како би се особама са менталним тешкоћама обезбедила неопходна подршка и потпуна укљученост у заједницу.

Процес измештања особа с менталним сметњама из психијатријских болница и установа социјалне заштите у којима бораве знатно дуже него што лечење њихових обољења уобичајено траје, одвија се споро због тога што ова лица и њихове породице немају одговарајућу заштиту и не могу да остваре потребне услоге у локалним заједницама. Радна група за „деинституционализацију“ коју је Заштитник грађана установио како би допринео заштити људских права припадника ове посебно рањиве друштвене групе закључила је на редовном састанку да је неопходно да надлежни органи јавне управе (Министарство здравља, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике и Министарство просвете) припреме, у складу са стандардима заштите особа с инвалидитетом план трансформације досадашњег система збрињавања особа с менталним сметњама и развију целовит систем подршке и развоја услуга особама с инвалидитетом.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.