а

b_280_0_16777215_00_images_stories_savet_2_1.jpg

На Седници Савета Заштитника грађана за особе са инвалидитетом и старије разговарало се о активностима Заштитника грађана у вези са институтом старатељства и решењима, односно притужбама грађана које се све чешће односе на поступак потпуног лишавања пословне способности. Речи је било и о доследној примени Правилника о техничким стандардима приступачности и потреби организовања стручних обука за надлежна одељења и службе у јединицама локалне самоуправе. Најзад, чланови Савета су изразили забринутост у вези са остваривањем процеса деинституционализације и усвајања Закона о правима особа с менталним сметњама.

Заменик заштитника грађана др Горан Башић истакао је да се Заштитник грађана непосредним увидом у стање више од тридесет градова и општина уверио да не постоје довољно развијени системи подршке уз помоћ којих би особе са инвалидитетом оствариле пуну друштвену укљученост. На проблем недовољно развијених сервиса подршке у заједници и потреби да се о поменутим проблемима мора заузети активнији став – предузимањем конкретних радњи за унапређење положаја особа са инвалидитетом, које првенствено морају бити усмерене на јачање подршке у локалној заједници, Заштитник грађана је више пута обавештавао надлежна министарства и јавност.

b_280_0_16777215_00_images_stories_350px-uzice_pan.jpg

Заменик заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са градоначелницима Ужица, Новог Пазара и Пријепоља о сарадњи и унапређењу рада локалних управа у вези са  унапређењем положаја грађана са инвалидитетом. Пример Градске управе Града Ужице која је развила девет система подршке особама са инвалидитетом, учинила доступним већину јавних простора и транспарентно у градском буџету наменила средства за унапређење њиховог положаја, указује на начин решавања бројних проблема са којима се суочавају суграђани са инвалидитетом. Међутим, пред локалним самоуправама су изазови и конкретни послови које би требало да организују, утврде мере и предузму активности како би омогућили ефикасније запошљавање радника са инвалидитетом, створили друштвено и физичко окружење које омогућава равноправност у раду и пуно укључивање у образовни систем, учинили јавне просторе приступачним свима и елиминисали предрасуде које су често основ грубе дискриминације.

У четвртак, 13. јуна, у организацији и под окриљем Завода за проучавање културног развитка промовисан је зборник радова “Геронтологија у Србији” који су приредили др Горан Шево и др Марија Тасић из Градског завода за геронтологију и палијативно збрињавање. Поред др Горана Шева, о зборнику су говорили проф. др Викторија Цуцић и др Милош Немањић председник Геронтолошког друштва Србије који су прегледно указали на демографске, социјалне и друге проблеме старости и старења.

b_280_0_16777215_00_images_stories_ostvarivanja_prava_ranjivih_grupa_u_sabcu.jpg

О заштити и остваривању права рањивих група, посебно Рома и особа са инвалидитетом, заменик заштитника грађана Горан Башић разговарао је са челницима Града Шапца и невладиним организацијама из Мачванског округа. Интеграција припадника рањивих група је обавеза локалних заједница које морају да стварају развијају услове како би се она реално остваривала. Доношење локалних  акционих планова за интеграцију Рома и инклузију особа са инвалидитетом, обезбеђивање физичке приступачности јавних простора, доследна примена прописа и мера афирмативне акције начин су за решавање проблема ових рањивих група.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.