а

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад и Центар за социјални рад града Новог Сада начинили су пропуст у раду, јер нису благовремено предузели мере из своје надлежности у циљу заштите старије грађанке, односно кориснице у стању социјалне потребе. Такође, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова начинио је пропуст у раду тиме што није извршио стручни надзор над радом ЦСР града Новог Сада у том случају, утврдио је Заштитник грађана.

Како се не би поновили утврђени пропусти у раду, Заштитник грађана је Заводу за хитну медицинску помоћ и Центру за социјални рад упутио препоруке, да осим што ће убудуће хитно и благовремено, без условљавања обезбедити хитну медицинску помоћ на месту медицинске хитности, односно обезбедити теренске посете, такође остварити адекватну и благовремену сарадњу са другим надлежним органима и установама. У препорукама се даље наводи да је потребно да Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова изврши стручни надзор над радом ЦСР града Новог Сада и да преиспита рад запослених који су учествовали у овом случају. Истовремено, потребно је да Покрајински секретаријат у сарадњи са Геронтолошким центром Нови Сад и другим надлежним органима и установама обезбеди одговарајуће видове алтернативног смештаја за кориснике у стању социјалне потребе, којима је неопходно ургентно збрињавање, у ситуацији када постоји забрана смештаја или нема слободних места у установама социјалне заштите за смештај корисника.

Наведене пропусте Заштитник грађана је утврдио поступајући по сопственој иницијативи у поступку контроле законитости и правилности рада наведених органа након што је из медија дошао до сазнања да старија грађанка лежи непокретна у нехигијенским условима у ходнику свог стана.

Министарство здравља – Сектор за инспекцијске послове – Одсек за здравствену инспекцију Нови Сад је Заштитника грађана обавестило да је, поступајући у складу са препоруком Заштитника грађана, 23. фебруара 2021. године извршило ванредни теренски инспекцијски надзор у Заводу за хитну медицинску помоћ у Новом Саду. У инспекцијском надзору је утврђено да је по препорукама Заштитника грађана упућеним Заводу поступљено и да је директор установе донео Обавештење бр. 33/1 од 1. фебруара 2021. године којим је запосленима Тријажно дистрибутивног центра 194 и Екипе хитне медицинске помоћи на терену указано на обавезе поступања по препорукама за тријажу позива:
- Да су дужни да у обављању своје делатности у лечењу, заштити и збрињавању пацијената, адекватно и благовремено остваре сарадњу са свим институцијама система (социјална служба, полиција, тужилаштво…) када је то неопходно за коначно и благовремено збрињавање пацијената
- Да су дужни да хитност и степен хитности при пружању здравствене заштите искључиво утврђују у складу са Протоколом о пријему и тријажи позива, а на основу јасно исказаних и захтеваних анамнестичких података
- Да се посебно мора водити брига о заштити корисника у стању социјалне потребе

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова је обавестио Заштитника грађана о предузимању мера у циљу поступања по препорукама:

- По пријему препорука, инспектори социјалне заштите Покрајинског секретаријата су од Центра за социјални рад града Новог Сада затражили извештај о предузетим радњама у предмету. Увидом у достављени извештај констатовано је да нема елемената за покретање поступка ванредног инспекцијског надзора из надлежности инспекције социјалне заштите

- Схватајући у потпуности оправданост препоруке Заштитника грађана и имајући у виду да пандемија заразне болести Covid-19 није завршена, и да постоји могућност понављања сличних ситуација и немогућности смештаја у установе социјалне заштите и/или обезбеђивања других неопходних услуга корисницима у стању социјалне потребе, Покрајински секретаријат ће иницирати састанак представника Геронтолошког центра Нови Сад са представницима надлежних служби Града Новог Сада, како би се пронашао одговор на ургентне ситуације и обезбедила одговарајућа заштита корисницима у стању социјалне потребе којима је потребно пружити услугу ургентног збрињавања у ситуацији када постоји забрана смештаја или нема слободних места у установама за смештај корисника.

Заштитник грађана је утврдио да Центар за социјални рад општине Темерин није сагледао стање и потребе кориснице услуге социјалног становања и да стамбена јединица у коју је смештена не пружа услове за несметано обављање основних животних функција, у складу са стандардима за пружање и остваривање услуга социјалне заштите.

 

Заштитник грађана је утврдио да је Министарство рада, запошљавања и социјалне политике са великим закашњењем доносило другостепена решења по жалбама припадника рањивих група – деце, особа са инвалидитетом и припадника ромске националне мањине – и тиме их онемогућавало да благовремено и ефикасно остварују зајемчена права из области социјалне заштите.

Градска интерресорна комисија није проценила ресурсе за пружање подршке детету са тешкоћама у развоју унутар породице, школе и локалне заједнице, тако да је предложила алтернативне, међусобно потпуно различите услуге, које задовољавају потпуно различите потребе детета и које једна другој не могу бити замена, утврдио је Заштитник грађана.

Заштитник грађана је утврдио да је Основна школа "Антон Скала" начинила је пропуст у раду на штету права детета са тешкоћама у развоју на квалитетно образовање, који се огледа у неадекватном и непотпуном укључивању родитеља ученика у рад тимова за пружање додатне подршке ученицима и у планирање мера додатне подршке ученицима.

Страна 1 од 4

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.